Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości powstał w ramach projektu „Utworzenie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” Nr UDA-RPWM.01.01.02-28-003/13-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. ZAPRASZAMY NA oip.olsztyn.pl

 Nabór do Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz Przedsiębiorców do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości .

Podmioty prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata mogą skorzystać z ofert na preferencyjnych warunkach.

 

SCIEŻKA APLIKACYJNA DO OLSZTYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

1.     Złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres: Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości; 10-167 Olsztyn; ul. M. Kotańskiego 6, pok. 12.

2.     Ocena formalna wniosku aplikacyjnego. Oceny dokonuje kierownik Inkubatora.  Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Wnioskodawcy.

3.     Skierowanie wniosku do Zespołu Obsługi Inkubatora (ZOI) celem uzyskania pisemnej opinii dotyczącej możliwości realizacji proponowanego rodzaju działalności pod względem technicznym.

4.     Wystąpienie do Prezesa Inkubatora z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia podmiotu do Inkubatora.

UWAGA:

·       O kolejności przyjmowania do Inkubatora dopuszczonych formalnie przedsiębiorstw będzie decydowała kolejność złożenia przez nich kompletnych dokumentów.

·       Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wniosek można złożyć każdego dnia (od pon. do pt. w godzinach 8.00-16.00)  w biurze Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Załączniki:

 

1. Wniosek aplikacyjny do Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości- załącznik nr 1

2. Wniosek przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik nr 2

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis- załącznik nr 3

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- załącznik nr 4

5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US

Inne dokumenty:

6. Regulamin Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości- załącznik nr 5

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.oip.olsztyn.pl

 

Biuro :

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości

Ul. M. Kotańskiego 6/12

10-167 Olsztyn

Tel. 513-914-689

Image
Ukryj menu Pokaż menu Do góry
Trwa ładowanie